Zati Eşya Kanunu

  EV EŞYASI İTHALİ

  4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi ile Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait serbest dolaşıma sokulacak her türlü kullanılmış ev eşyasının gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir..

  Kişiye Ait Şartlar

  4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gümrük vergisinden muaf kullanılmış ev eşyası ithali aşağıda belirtilen kişiler tarafından yapılabilir.

  a) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen devlet memurları hariç, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az 24 ay ikamet eden gerçek kişiler (Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süreyle geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki kanuni ikamet yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez.),

  b)Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atandıktan sonra bu görevlerinden dönen devlet memurları.

  Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı memlekete atanan memurların yeni tayin edildikleri memleketin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı olması nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerine veya göndermelerine zorunluluk hasıl olan Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki eşya için de muafiyet hükümleri uygulanır.

  Geçici görevle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında görevlendirilenler ile daimi görevi uhdesinde olduğu halde izinli veya davet üzerine geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen memurlar kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanamazlar.

  c) Eşinden ayrı olarak yurt dışında bulunan ve ev kurmuş olan gerçek kişiler de bu muafiyetten yararlanır. Ayrıca, karı ve kocanın her ikisi de Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ancak ayrı yaşıyorlar ise eşlerin bu muafiyetten yararlanabilmeleri için boşanma veya ayrılık durumunun mahkeme kararıyla belgelendirilmesi gerekir.

  Kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine göre uygulanır. Karı, koca ve çocuklar bir aile ünitesi sayılır.

  d) Ailesi ile birlikte oturan çocuklar reşit olmalarından sonra ikametlerine 24 ay veya daha fazla devam etmiş olmaları halinde, kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanır.

  Eşyaya ilişkin Şartlar

  Evde kullanılabilen oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ile kişisel bilgisayar ve aksesuarları ve çanak çapları 120 cm. kadar olan (120 cm dahil) olan uydu (çanak) antenler ev eşyası kabul edilir.

  Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;

  a)Ev eşyası olmalıdır,

  b)Kullanılmış olmalıdır,

  c)İthal edene ait olmalıdır,

  d)Naklihane suretiyle getirilmelidir,

  e)Kişinin beraberinde veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulmalıdır.

  Gümrük İdaresine İbraz Edilecek Belgeler

  Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

  a) 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamında getirilecek eşya için ikametin nakledildiğine ilişkin mahalli konsolosluklarımızdan alınacak ikamet nakil belgesi.

  b) Zayiinden alınmış ve veriliş tarihi 2 yılı doldurmamış yeni pasaportlarda yurtdışında 24 aydan fazla ikamet edildiğine dair konsolosluktan alınan belge.

  c) Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına ilişkin kayıt bulunan kişilerin muafen kullanılmış ev eşyası ithali yapabilmeleri için, yurtdışında tekrar ikamet tesis ettiğini ve 24 ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair konsolosluktan alacağı belge.

  d) 2 nci maddenin (b) bendi kapsamında getirilecek eşya için atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kuruluşlar tarafından verilecek belge.

  Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlilerinin eşleri tarafından,eşlerinin yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair ilgili resmi makamlardan aldıkları belgeyi ibraz etmeleri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmeleri ve eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmiş olması halinde ikametgah nakil belgesi aranmaksızın kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlandırılır. Yurt dışında görev yapan eşinin pasaportuna da eşinin naklihane hakkından yararlandığı şerhi düşülür.

  Kamu Görevlilerinin Kullanılmış Ev Eşyasına İlişkin Gümrük İşlemleri

  Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen devlet memurları tarafından görevin sona erdiğine ilişkin belgenin ibrazı üzerine getirdikleri kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilir.

  Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka yabancı bir memlekete atanan Türk memurların, yeni atandığı yabancı memleketin uzaklığı veya iklim şartları veya görev değişikliğindeki özellikler (Elçilik Müsteşarlarının elçi veya Başkonsolos gibi lojmanı ve ev eşyası bulunan başka görevlere atanmaları gibi) nedeniyle, eşyasını Türkiye’ye getirmek veya göndermek istemesi halinde aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekir:

  a) Sürekli görevle bulunduğu yabancı memleketten yine sürekli görevle başka bir memlekete naklen atanan memur Türkiye’ye getirmek veya götürmek istediği eşyanın cins ve miktarını gösteren ayrıntılı 4 nüsha eşya listesini eklemek suretiyle durumu bir dilekçe ile bağlı olduğu bakanlığa bildirir. Bu dilekçede ayrıca eşyanın getirileceği veya gönderileceği gümrük idaresi de belirtilir.

  b) Atamayı yapan Bakanlıkça memurun isteğinin incelenmesi neticesinde eşyasını Türkiye’ye getirmesi veya göndermesinde zaruret bulunduğu kabul edilir ve istek uygun görülürse, durum eşya listesinin 3 nüshası da eklenmek suretiyle Gümrük Müsteşarlığına bildirilir.

  c) Gümrük Müsteşarlığınca eşyanın naklihane eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eşyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve isteğin uygun görülmesi halinde ilgili gümrük idaresine talimat verilir. Ayrıca, ilgili bakanlığa da bilgi verilir.

  Gümrük idaresi, ithal edilen eşyanın cins ve miktarını gösterir listeyi onaylayarak bir örneğini ilgiliye verir.

  Memur, yurt dışında yer değişikliği sırasında bir kısım eşyasını Türkiye’ye ithal için izin alıp daha sonra bunu gerçekleştiremediği takdirde durumu yazı ile bağlı bulunduğu bakanlık vasıtasıyla Gümrük Müsteşarlığına bildirir.

  d) Memur, son atandığı yabancı memleketten Türkiye’ye kesin olarak dönüşünde, ikinci parti eşya getirmesi veya göndermek istemesi halinde, bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvurur ve bu dilekçeye eşyanın ayrıntılı 3 nüsha listesini ve örneği (EK 1) de bulunan belge ile yer değiştirme sırasında ithal ettiği eşyasının gümrükçe onaylı listesini ekler.

  e) İlgili gümrük müdürlüğünce dilekçenin incelenmesi sonunda ikinci partiyi teşkil eden eşyanın cins ve miktarı bakımından, önce getirilen ve vergi muafiyeti uygulanan eşyadan başka eşya olduğunun anlaşılması halinde muafen ithaline izin verilir.

  Kullanılmış Ev Eşyası İthal Hakkının Kullanılması

  Kullanılmış ev eşyası hakkı bir partide kullanılabileceği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine girişten 2 ay önce veya 6 ay sonraki süre içinde olmak kaydıyla muhtelif partiler halinde de kullanılabilir.

  Sonradan gelen eşyanın ithali sırasında daha önce düzenlenen tek tip gümrük beyannamesi gümrük idaresince mutlaka görülür ve böylece mükerrer eşya ithaline izin verilmez.

  Aile ünitesine göre hak doğumundan sonra eşlerden birisi tarafından yapılan ithalden sonra diğer eşin sonradan eşya getirmesi halinde de önceki tek tip gümrük beyannamesi görülerek, mükerrer eşya ithaline izin verilmez.

  ——————————————————————————–

  EK: 1
  T.C. …………………..BAKANLIĞI
  Sayı:…………. ANKARA

  …/…/….
  BELGE
  Adı ve Soyadı :

  Yurt dışındaki en son görevi ve yeri :

  Yurt dışında göreve başladığı tarih :

  Merkeze tayin kararının tarih ve No.su :

  Merkezde göreve başladığı tarih :

  Yurt dışında yer değişikliği yapmışsa :

  Ev eşyası ithali için müracaatta bulunup bulunmadığı :

  Bakanlığımız memurlarından ……………………………………………….’ın yukarıda belirtilen tarihler arasında yurt dışında sürekli görevli bulunduğu tasdik olunur.

  Bul belge, ilgili makamlara ibraz edilmek üzere adı geçene verilmiştir.

  Personel Genel Müdürlüğü

  Sicil Şubesi Müdürü

  EVLİLİK NEDENİ İLE EŞYA İTHALİ
  İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyasının gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

  1- Evlilik Nedeniyle Eşya İthal Edebilecek Kişiler

  Evlilik nedeniyle çeyiz eşyası ithal edebilecek kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  a) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olanlardan veya

  b) Evlenmek üzere yabancı bir ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olanlardan ya da

  c) Herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye’ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenmiş bulunanlardan Kanuni ikametgahını evlilik nedeniyle nakletmeden önce, en az 12 ay süre ile ve sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesi ibraz eden kişilere muafiyet tanınır.

  2- Evlilik Nedeniyle Muafen İthal Edilebilecek Eşya

  1) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişinin yeni veya kullanılmış eşyası,

  2) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişiye, kanuni ikametgahı yabancı bir ükede olan kişilerce evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyeler, her bir hediyenin kıymeti 300 EURO ve toplam hediye kıymeti 3000 EURO’yu aşmamak kaydıyla Gümrük vergilerinden muafiyet tanınır. Ancak;

  a) Alkol ve alkollü içecekler,

  b) Tütün ve tütün ürünleri

  için muafiyet uygulanmaz.

  3- Evlilik Nedeniyle Muafen Eşya İthaline İlişkin Süreler

  1) Evlilik nedeniyle eşya ithal edeceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri için bu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden en erken 2 ay önce veya en geç 6 ay sonraki süreler içerisinde ithal etmeleri şarttır.

  Eşyanın serbest dolaşıma girişi, tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde (2 ay önce 6 ay sonra) ayrı partiler halinde de yapılabilir.

  2) Evlilik nedeniyle ithal edilen eşya ithal edildiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe devredilemez ve satılamaz, gümrük idaresinden izin alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez.

  3) İthal edildikleri tarihten itibaren 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil edilir.

  MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN EŞYANIN MUAFEN İTHALİ
  Miras yoluyla intikal eden kişisel eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

  1- Mirasçılara İlişkin Şartlar

  a) Türkiye’de ikamet edenlere veya

  b) Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklulara

  Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü nedeniyle intikal eden;

  2- Şartlar ve Süre

  a) Zati eşya,

  b) Ev eşyası,

  c) Kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası,

  İthalinde gümrük vergileri aranmaz.

  Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.

  Ancak bu süre mücbir sebebin tevsiki koşuluna bağlı olarak gümrük idaresince uzatılabilir.

  3- Gümrük Muafiyetinin Uygulanamayacağı Durumlar

  a) Alkol ürünleri,

  b) Tütün ve tütün mamülleri,

  c) Motorlu ticari araçlar,

  d) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar,

  e) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamül ürünler,

  f) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri,

  Gümrük vergileri muafiyetinden yararlandırılamaz.

  TÜRKİYE’YE ÖĞRENİM AMACIYLA GELEN ÖĞRENCİLERE AİT MALZEME VE EV EŞYASI

  Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve diğer ev eşyasının gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

  Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi,

  Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya,

  Anlamına gelir.

  1- Kişilere Ait Şartlar

  Muafiyet, öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere tanınır.

  2- Eşyaya Ait Şartlar

  Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak ithal ettikleri;

  a) Eğitim malzemeleri,

  b) Öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası,

  c) Kullanılmış olsun veya olmasın giyim eşyası,

  İçin gümrük vergisi muafiyeti tanınır.

  Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası ithal edilebilir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN : gumruk@fokusturk.com

  FOKUSTURK EKİBİ